Řešení kvadratických rovnic v oboru reálných čísel

 • Autor příspěvku
 • Rubriky příspěvkuMatematika

Kvadratické rovnice je taková rovnice, která má jednu neznámou ve druhé mocnině a další členy mohou být pouze lineární nebo absolutní.

Základní vzorce pro řešení kvadratických rovnic

    \[  ax^2 + by + c = 0\]

    \[  D = b^2 - 4·a·c\]

    \[  x_1_2 = \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a}\]

ax2 – kvadratický člen

bx – lineární člen

c – absolutní člen

Řešení kvadratické rovnice krok za krokem

    \[  2x^2 +8x - 192 = 0 \hspace{1cm} /:2\]

Pokud je u kvadratické rovnice a jiné než 1 a můžeme rovnici vynásobit nebo vydělit tak, aby ostatní čísla zůstala celá, tak tuto operaci provedeme, protože se nám pak bude snáze pracovat s příkladem. Po vydělení dostaneme rovnici:

    \[  x^2 +4x - 96 = 0\]

Nyní vypočítáme diskriminant podle vzorce:

    \[  D = b^2 - 4·a·c\]

    \[  D = 4^2 - 4·1·(-96)\]

    \[  D = 400\]

Diskriminant vyšel kladný, to znamená, že rovnice má dva kořeny. Pokud by byl diskriminant roven nule, tak by rovnice měla pouze jeden reálný kořen a pokud by vyšel záporný, tak by neexistoval ani jeden reálný kořen. Nyní už zbývá pouze dopočítat kořeny:

    \[  x_1_2 = \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a}\]

    \[  x_1_2 = \frac{-4 \pm\sqrt{400}}{2}\]

    \[  x_1 = -12 \hspace{1cm} x_2 = 8\]

    \[  K = \{ -12;8\}\]

Viètovy vzorce

Viètovy vzorce slouží k urychlenému nalezení kořenů rovnic s malými členy kvůli jednoduchosti a rychlosti výpočtu. Pro kvadratické rovnice platí:

    \[  ax^2 + by + c = 0\]

    \[  x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \hspace{1cm} x_1·x_2 = \frac{c}{a}\]

Pro praktické využití používáme nejčastěji Viètovy vzorce, když člen a = 1, pak vzorec je zjednodušený ve tvaru:

    \[  x_1 + x_2 = -b \hspace{1cm} x_1·x_2 = c\]

Odvození Viètových vzorců

Viètovy vzorce popisují vztahy pro součty a součiny kořenů kvadratické rovnice, proto pokud si nepamatujeme vzorečky, tak je můžeme i odvodit:

    \[  x_1 + x_2 = \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a} + \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a}\]

    \[= \frac{-b +\sqrt{D}-b -\sqrt{D}}{2·a} = \frac{-2b}{2·a} = \frac{-b}{a}\]

    \[  x_1 · x_2 = \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a} \cdot \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a}\]

    \[= \frac{-b +\sqrt{D}-b -\sqrt{D}}{2·a} = \frac{-2b}{2·a} = \frac{-b}{a}\]

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Pokud v kvadratické rovnici ax2 + bx + c = 0 platí c = 0, pak její předpis je ax2 + bx = 0, z kterého můžeme vytknout x:

x(ax + b) = 0 a poté nalezneme nulové body. jeden kvadratický kořen bude vždy roven nule.

    \[2x^2+8x = 0 \rightarrow 2x(x + 4) = 0\]

    \[x_1 = 0 \hspace{1cm} x_2 = -4\]

    \[K = \{ -4;0\}\]

Kvadratické rovnice bez lineárního členu

Jestli lineární člen je roven nule (b = 0), pak platí: ax2 + c = 0

    \[x^2 - 9 = 0 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm\sqrt{9}\]

    \[x_1 = -3 \hspace{1cm} x_2 = 3\]

    \[K = \{ -3;3\}\]

Řešené příklady s popisem a postupem řešení

V následující sekci si ukážeme tři kvadratické rovnice a jejich nejefektivnější řešení.

1. Řešený příklad

    \[x^2 + \frac{{5}}{6}x = 0\]

vytkneme x

    \[x(x-\frac{{5}}{6}) = 0\]

najdeme nulové body, jeden kořen bude v tomto případě vždy nula

    \[x(x-\frac{{5}}{6}) = 0 \rightarrow x_1 = 0 \hspace{1cm} x_2 = \frac{{6}}{5}\]

Řešením je

    \[K = \{ 0;\frac{{6}}{5}\}\]

2. Řešený příklad

    \[x^4 + x^2 - 2 = 0\]

Transformujeme bikvadratickou rovnici na kvadratickou pomocí substituce, tedy náhrady x na druhou za t.

    \[x^2 = t\]

z toho:

    \[t^2 + t - 2 = 0\]

vypočítáme diskriminant

    \[  D = b^2 - 4·a·c\]

    \[  D = 1^2 - 4\cdot1\cdot(-2)\]

    \[  D = 9\]

vypočítáme kořeny kvadratických rovnic

    \[  t_1_2 = \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a}\]

    \[  t_1_2 = \frac{-1 \pm\sqrt{9}}{2\cdot1}\]

    \[  t_1_2 = \frac{-1 \pm 3}{2\cdot1}\]

    \[t_1 = -2 \hspace{1cm} t_2 = 1\]

vložíme zpětnou substituci

pro první kořen:

    \[  t_1 = -2 \rightarrow x^2 = t \rightarrow x^2 \neq -2\]

Jelikož druhá odmocnina nemůže vyjít záporné číslo, tak pro první zasubstitovaný kořen nemáme žádné řešení.

pro druhý kořen:

    \[  t_2 = 1 \rightarrow x^2 = t \]

    \[x^2 = 1\]

    \[x = \pm\sqrt{1}\]

    \[x = \pm{1}\]

    \[K = \{ -1;1\}\]

3. Řešený příklad

    \[\frac{x+3}{x} = \frac{-2}{x^2}\]

Vynásobíme obě strany rovnice x na druhou.

    \[x(x+3) = -2\]

Roznásobíme závorku.

    \[x^2+3x = -2\]

Převedeme -2 na druhou stranu.

    \[x^2+3x+2 = 0\]

Vypočíme diskriminant.

    \[  D = b^2 - 4·a·c\]

    \[  D = 3^2 - 4\cdot1\cdot2\]

    \[  D = 1\]

Nyní už zbývá už jen dopočítávat kořeny.

    \[  x_1_2 = \frac{-b \pm\sqrt{D}}{2·a}\]

    \[  x_1_2 = \frac{-3 \pm\sqrt{1}}{2\cdot1}\]

    \[  x_1_2 = \frac{-3 \pm{1}}{2\cdot1}\]

    \[  x_1 = -2 \hspace{1cm} x_2 = -1\]

    \[K = \{ -2;-1\}\]